Nowe metody do obsługi AJAX w jQuery 1.5

Nowa wersja jQuery wprowadza nowe metody, które pozwalają na bardziej intuicyjne zarządzanie żądaniami AJAX. Wśród nich znajdziemy zarówno rozszerzone możliwości funkcji $.ajax, jak i dodanie obiektu Deferred Object, który przechowuje status aktualnego żądania - a także pozwala łatwo łączyć metody obsługi żądania. Jak widać zmiany w obsłudze AJAX'a są dość spore - ale wiązało się z całkowitym przepisaniem tego modułu.


$.ajax - status - obsługa statusów odpowiedzi

Jedną z nowych metod obsługi żądań jest definiowanie specjalnych funkcji dla różnych kodów/statusów odpowiedzi od serwera - przykładowo dla 200, 404 i 503.
$.ajax({
   ...
   statusCode: {
      200: function(data) {
         alert('OK');
      },
      404: function(error) {
        alert('Błąd');
      }
   }
});

$.ajax - headers - obsługa wysyłanych nagłówków

Nowa właściwość headers pozwala definiować zestaw nagłówków wysyłanych do serwera. Podajemy parametr jako obiekt złożony z pary - klucza i wartości;
$.ajax({
   ...
   headers: {
      'X-EXTRA-SSL':1
   }
});

$.ajax - obsługa parsowania przychodzących wiadomości

Nowe API do AJAXu wprowadza możliwość pełnej obsługi żądania - poczynając od filtrowania i odpowiedniego przygotowania wysyłanych parametrów poprzez ich parsowanie po odebraniu żądania aż do zdefiniowania własnych parametrów odpowiedzi (po ich uprzednim przeanalizowaniu).

 • prefilters - służą do filtrowania i ostatecznego definiowania parametrów żądania; wpis na stronie jQuery zawiera bardzo trafne przykłady zastosowania:
  • sprawdzanie czy takie samo wywołanie jest obecnie przetwarzane i w takim wypadku jest ono anulowane, a wywoływane jest nowe
   var currentRequests = {};
   
   $.ajaxPrefilter(function( options, originalOptions, jqXHR ) {
      if ( options.abortOnRetry ) {
         if ( currentRequests[ options.url ] ) {
            currentRequests[ options.url ].abort();
         }
         currentRequests[ options.url ] = jqXHR;
      }
   });
   
  • zmiana adresu url żądania w przypadku, gdy kieruje poza aktualną domenę (przykładowo na adres proxy)
   $.ajaxPrefilter( function( options ) {
      if ( options.crossDomain ) {
         options.url = "http://mydomain.net/proxy/" + encodeURIComponent( options.url );
         options.crossDomain = false;
      }
   });
   
   
 • converters - czyli funkcje, które parsują odpowiedź. Istnieje możliwość przypisania konwertera do poszczególnego typu odpowiedzi (dataType); jednocześnie wprowadzono możliwość definiowania własnych typów - które są obsługiwane przez własne, zdefiniowane konwertery
  $.ajaxSetup({
     converters: {
        "mydatatype": function( textValue ) {
           if ( valid( textValue ) ) {
              // Some parsing logic here
              return mydatatypeValue;
           } else {
           // This will notify a parsererror for current request
              throw exceptionObject;
           }
        }
     }
  });
  
  
 • transports - obiekty służące do przygotowywania odpowiedzi - najczęściej dla własnych typów odpowiedzi; wśród nich możemy definiować własne typy danych (predefiniowane to 'text', 'json', 'xml' itd.) - jednocześnie przygotowując odpowiedni obiekt do przesłania dalej - tym razem dołączony przykład przedstawia ściąganie obrazka - kod dostępny w artykule na jquery.com

Więcej na ten temat w artykule na jquery.com poświęconemu rozszerzaniu zapytań AJAX'owych w jQuery.

Deferred Object

Kolejną zmianą jest zmiana wartości zwracanej przez metodę $.ajax na obiekt o nazwie jqXHR czyli tzw. Deferred Object. Pozwala on na obsługę żądania zarówno w trakcie jego wykonywania (oczekiwania na odpowiedź) jak i już po. W tym celu możemy wykorzystać kilka metod:
 • fail - w parametrze podajemy funkcję, która będzie obsługiwać żądanie zakończone błędem
  $.get("gate.php").fail(
    function(){ alert("błąd"); }
  );
  
 • done - w parametrze podajemy funkcję, która będzie obsługiwać żądanie zakończone sukcesem
  $.get("gate.php").done(
    function(){ alert("sukces"); }
  );
  
 • then  - w parametrze podajemy dwie funkcje - pierwsza do sukcesu, druga do błędu
  $.get("gate.php").then(
    function(){ alert("sukces"); },
    function(){ alert("błąd"); }
  );
  
W celu sprawdzenia aktualnego statusu żądania możemy użyć funkcji:
 • isResolved - zwraca true w momencie, kiedy została wywołana funkcja resolve (czyli w momencie sukcesu lub wcześniej bezpośrednio przez program)
 • isRejected - zwraca true w momencie, kiedy została wywołana funkcja reject (czyli w momencie błędu lub wcześniej bezpośrednio)


Jeżeli chcemy przedwcześnie nadać status żądaniom możemy to zrobić używając funkcji:
 • resolve lub resolveWith - sukces; w celu wywołania funkcji done
 • reject lub rejectWith - błąd; w celu wywołania funkcji fail
Prześlij dalej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz